Kartal Savaklar Deresi'ne Mimarlar odası'ndan, Bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere aykırıdır görüşü.

Mimarlar Odası'nın hazırladığı rapora İlçem Gazetesi ulaştı. Detaylarda öyle çarpıcı bilgiler var ki.

Kartal Savaklar Deresi'ne Mimarlar odası'ndan, Bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere aykırıdır görüşü.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 2.B.K.B. Temsilciliği'nin 31.03.2017 tarihli, 2017.03.36 sayılı raporunda; 

Sayın ……

İlgi(a) 23.03.2017 tarih ve 2017/119 kayıt numaralı dilekçeniz

Temsilciliğimize vermiş olduğunuz Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 4485 ada, 38, 164, 165, 183, 191, 193, 305parsellere ilişkin 23.03.2017 tarih ve 119 sayılı dilekçeniz ve ekindeki

Dosya incelenmiş olup ;

Kartal ilçesi, Soğanlık mahallesi, 4485 ada, 38, 164, 165, 183, 191, 193, 305 parsellerin; farklı tarih ve

sayılı Mahkemelerden 04.07.2007 onanlı 1/5000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı‘na

alınmış iptal kararları olması nedeniyle 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon

Uygulama İmar Planı onama sınırları dışında tutulduğu ve plansız alanda kaldığı; ancak Danıştay’ca plan iptal kararlarının bozulmuş olduğu anlaşılmaktadır.

Söz konusu parsellerin 04.07.2007 onanlı 1/5000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım Ünal Planında,4487. ada , 38,164,165,183,191 parseller kısmen Dere Koruma Kuşağında kalmaktayken;12.04.2013 onanlı 1/5000 Ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına ilişkin plan değişikliği ile Dere Koruma Kuşağında kalan parsellerin Dere Koruma Kuşağından çıkarıldığı;

19.09.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planında,4485.ada 183 parsel çoğunlukla 5/A/3 0.20-0.40/2.00 Yapılanma şartlarında Ticaret + Konut Alanı’nda kısmen Ortaöğretim

Tesisleri Alanını, 4485 ada, 38-164-165-191-193 parsellerinin ise 5/A/3, 0.20-0.40/2.00 yapılanma koşulunda Konut + Ticaret Alanını alındığı görünmektedir.

Sonuç olarak;

1. Söz konusu parsellere ilişkin; Dere Koruma Kuşağının 1981 tarihli planlarda bulunmadığı görülmekte;04.07.2007 onanlı 1/5000 ölçekli planlara işlenmiş olması ve 12.04.2013 tarihinde yapılan 1/5000 ölçekli plan tadilatı ile kaldırılması ile ilgili değişikliklerin hangi bilimsel dayanaklara göre yapıldığı anlaşılmamaktadır.

2. Plan tadilatı ile mevcut imar planına göre verilen yapılaşma hakkı arttırılmak istenmektedir. Plan değişikliği onama sınırı içindeki parsellerin bir kısmını içinden geçen imar yollarından dolayı alanın 3 ayrı bölgede kaldığı; Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı plan notları ile 4485 ada,38,164,165 parseller ile 4485 ada,305 parselin 0,50 emsal ilavesi ve 4485 ada, 183,191,193 parsellerinin ise 0,75 emsal ilavesinin çıkacağı görülmektedir.

3. Bahsi konu parseller ile ilgili 1981 tarihli 1/1000 ölçekli planlarda donatı alanlarının (Park Alanı, Eğitim Alanı) Yer aldığı, 13.02.2015 tarihli 1/1000 ölçekli plan tadilatı ile Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarından parsellerin tevhid edilerek yapı adası oluşturulmaya ve emsal değerinin arttırılmaya çalışıldığı ve gelen yoğunluk nedeniyle donatı alanlarının yetersiz olacağı açıkça görülmektedir.

4. Artan inşaat alanı nedeniyle mevcut plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü teknik ve sosyal deneti noktasını bozmaktadır. Bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere aykırıdır.

Bölgedeki donatı ihtiyacına olan gereksinimin karşılanmaması, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe aykırıdır. 

5. İmar planı değişikliğine konu olan parseller, E-5 gibi günün her saatinde insan ve araç yoğunluğu yaşayan yoğun ticaret ve ofis yapılarının bulunduğu alanlarının içindeki tali dereceli yollardan cephe alan bir konumda yer almaktadır. Plan ile öngörülen kullanımların da gün içinde yoğun bir araç trafiği yaratması kaçınılmazdır. Söz konusu iki veri birlikte değerlendirildiğinde, plan ile gerektirilmek istenen kullanım yoğunluğunun şehircilik ilkeleri ve planlama esasları bakımından uygun olmadığı açıkça ortadadır.

6. İmar mevzuatı içinde plan tadilatı olarak tanımlanan düzenlemesinin amacı planlı bir bölgede planın öngörmediği bir gelişme, değişiklik olduğunda, planın tamamını yeniden üretmeye gerek kalmadan planı güncellemeyi sağlayan bir esneklik sağlamasıdır. Bu güncelleme planı ve plan değişiklikleri yoluyla yapılan değişiklikler, bütünlüklü bir planlamayı ortadan kaldırdığı için, plan değişikliği sadece zorunlu hallerde kullanılan istisnai bir araçtır. Kullanılacağı durumlarda gerçeklerin açıkça ortaya konması gerekir. Kişi veya kurumlara ait taşınmazların yatırım karlılığını düzenlemek üzere plan tadilatı yapılamaz.

7. Söz konusu parsellerin bulunduğu bölgenin E-5 karayoluna yakın olması nedeniyle parsel bazında düzenlemeler ile plan bütünlüğünü bozucu şekilde parçacıl olarak düzenlendiğini, plan değişikliğinin de bu yönde olumsuz bir etki doğuracağı, bölgede nüfus yapı ve trafik yoğunluğu yaratacağı, nüfus donatı dengesini bozacağı bu anlamda planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı açısından sorunlu bir düzenlemedir." Diye Belirtilmiş.

---

İşte o rapor;

---

---

---

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020, 01:49

Aytekin Yaşar

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17