Ahmet Karakış “Kartal Belediyesi İflas ediyor!”

Kartal Belediye Meclisi’nde rakamları konuşturan meclis üyesi Ahmet Karakış Kartal’ın kaynaklarının heba edildiğini ve Kartal Belediyesi’nin iflasın eşiğinde olduğunu belirtti.

Ahmet Karakış “Kartal Belediyesi İflas ediyor!”

Karakış “7 yılda Altınok Öz Başkanlığındaki Kartal Belediye yönetiminin kullandığı; toplam bütçede yaptığı harcama 1.201.000.000 (Bir milyar iki yüz bir milyon) TL dir. Bu kadar büyük harcamanın karşılığında Kartal da bir yatırım görüyor musunuz, bir eser var mı? Yedi yılda yapabildiğiniz otoparktan dönme bir hizmet binası.” Dedi.

Kartal Belediye Meclisi Mayıs ayı 3. meclis birleşimi 06.05.2016 Cuma günü Ali Ekber Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.
 

Konuşmak üzere söz alan AK parti Kartal Belediye Meclis üyesi Ahmet Karakış "Sn Divan, Sn Meclis üyeleri, Yerel Basınımızın Değerli Temsilcileri ve Kıymetli Kartallılar; hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Değerli Meclis Üyeleri bugün önemli bir konu olan 2015 Kesin Hesap Raporlarını görüşeceğiz.

 

   A-GENEL İLKELER BAZINDAKİ TENKİTLERİMİZ

 

         Bütçenin sonuçlarını gösteren Kesin hesabın incelenmesinde de uygulama talimatlarına maalesef uyulmadığı görülmektedir.

 

         Bütçenin gider yerleri ile uygulama sonucunda ki gider yerlerinin bütçe ile uyuşmadığı, bazı Müdürlüklerin hiç harcama yapmadığı, bazılarında  ödeneğin çok altında bazı müdürlüklerde de ödeneğin çok üstünde orantısız harcama yaptığı, Bütçe talimat ve disiplinine uyulmadığını göstermiştir.

 

   B-GİDERLERE YÖNELİK TESBİTLER

 

   B.1) GİDER YERLERİ itibariyle incelediğimizde; Bazı Müdürlüklerden, ödeneği hiç kullanılmayan veya bütçe ile verilen yetkiyle bağdaşmayan oranlarda kullandırıldığı görülmüştür.

 

Gider yerleri itibariyle bütçe- kesin gider kıyaslama tablosu

 

                                                                  B.Ödenegi                                                   Harcamalar

                                                                 ----------------                                               ----------------

 

    1-Özel Kalem Md.gü                   6.847.872.65                                               6.807.348.23

   2- Sivil Savunma Uzmanlığı           605.097.52                                                   524.609.52

   3- İnsan Kay.ve Eğitim                 2.886.345.87                                               3.290.357.54

   4-Saglık İşleri                               5.167.627.63                                               3.137.371.28

   5-Bilgi İşlem Md                          8.073.082.38                                               4.207.708.80

   6-Teftiş Kurulu Md                         301.620.35                                                   640.615.98

   7-İç Denetim Md                             267.382.40                                                   284.372.09

   8-Strateji Geliştirme Md                 746.083.97                                                   722.959.20

   9-Hukuk İşleri Md                       2.768.789.06                                                   901.002.65

  10-Basın Yayın Halk iş Md          3.040.489.09                                                 2.253.220.10

  11- Çevre Koruma Konut                571.798.79                                                    600.601.41

  12-Destek Hizmetleri Md           54.025.056.93                                               71.964.526.54

  13-Emlak İstimlak Md                15.966.165.92                                               25.612.436.10

  14- Fen işleri Md                         59.769.551.31                                              33.491.471.96

  15-İmar ve Şehircilik Md            30.182.444.15                                                 1.801.501.30

  16-Kreş Md gü                               2.804.878.31                                                2.466.810.26

  17-Kültür ve sosyal işl Md             5.546.308.02                                               7.644.309.83

  18-Mal ve Hiz Md.gü                   27.271.656.64                                             15.984.638.22

  19-Park ve Bahçeler Md               20.205.675.76                                               7.186.630.30

  20-Plan Proje Md                            2.223.438.58                                              1.281.675.26

  21-Ruhsat ve Denetim Md                572.145.18                                                  485.917.22

  22-Sosyal Yard. İşl. Md.lüğü       11.056.485.22                                                9.315.776.48

  23-Temizlik İşleri Md.lüğü          43.950.639.80                                          45.720.306.36

  24-Deprem Dönüşüş ve Yapı

        Kontrol Müdürlüğü                  1.996.621.53                                               866.990.31

  25-Yazı İşleri Md.lüğü                   1.946.426.98                                            1.631.371.51

  26- Zabıta  Müdürlüğü                   9.072.265.43                                            8.042.243.19

  27-Veteriner İşleri Md.lüğü            1.554.810.42                                               924.715.04

  28- Etüt ve Proje Md.lüğü                 408.042.21                                               399.649.35

  29- Huzurevi Müdürlüğü                    80.887.55                                                437.833.96

  30- İşletme ve İştirakler Md.lüğü       90.310.35                                                --------

                   

               TOPLAM:                               320.000.000.-                                                258.628.970.2

 

         Bu tabloda park bahçeler md günün 20 milyon olan ödeneğine karşı 7 milyon kullandığı 13 milyon TL lik ödeneğin iptal edildiği görülmüştür. Faaliyet Raporunda ‘’Kartala 48 yeni park bir yeni meydan kazandırarak 105 olan park sayısını 152 ye çıkardığınızı; 2009 yılında 146.583 m2 yeşil alan bulunurken 2015 yılında 265.112 m2 ye yükseltilmiştir.’’ Diyerek yanlış bilgi veriyorsunuz.

 

Oysa 2008 yılında Kartal da 120 adet  park mevcuttu. Bu parklar 157.000 m2 yeşil alan 15 .538 m2 kum alan, 96.000 m2 sert zeminden oluşan toplam 270.000 m2 alanı kaplamaktaydı. 2009 yılı Kartal Belediyesi Faaliyet Raporunda bu kayıtlıdır.

        

Tabloda da görüldüğü gibi görevi devraldığınızdan beri organizasyon değişikliği yaparak müdürlük sayısını 30a çıkardınız. Gerekçeleri sağlam olmadığı için yapısal ve yasal dengeyi bozdunuz ve bunun sonucu devamlı bütçe açığı ve her yıl olduğu gibi borçları artırmaya devam ettiniz.

        

İşte bu görev ve yetki ve sorumluluklardaki kaos sonucu 320.000.000.- TL lık bütçe ödeneğinden 258.628.970.20 TL si kullanılabilmiştir. 61.371.029.20 TL. ödenek iptal olmuştur.

 

 Yine 78.636.172.36 TL. lik ödenek bir yerden başka yerlere aktarılmak suretiyle 157.272.344.50 TL ödenek yer değiştirmiştir(aktarılmıştır). Buda gider toplamının %61 ine tekabül etmektedir. Sadece bu bile yapılan bu uygulamalarda;

                   -Ne Performans Programına

                   -Ne Yatırım Programına

                   -Ne Bütçe Hazırlama ve Uygulama talimatlarına

                   -Ne 5018 Sayılı kanun gereklerine uyulmadığını göstermektedir.

        

Bunun sonucu olarak faaliyet yılını da 40.644.932.34 TL (41 Trilyon) gider fazlası yani açıkla kapatmıştır.

        
Yedi yıldır ilk defa Kartal Belediyesinin bütçesi bu kadar büyük oranda açık vermektedir.
 

 

B.2. FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2015 YILI  GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU:

 

                Açıklama                                   2015 bütçe                2015 gerç.                 Oranı

01.Genel Kamu Hizmetleri                    108.837.261,85         109.174.038,02             100.31

02.Savunma Hizmetleri                                 605.097,52                524.609,52              86.70

03.Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz.            9.072.265,43             8.042.243,19              88.65

04.Ekonomik İşler ve Hizmetler              89.951.995,46           35.292.973,26              39.24

05.Çevre Koruma Hizmetleri                   44.522.438,59           46.320.908,04            104.04

06.İskan ve Toplum Refahı hiz.                20.594.268,24           28.160.751,02            136.74

07.Sağlık Hizmetleri                                   6.722.438,05              4.062.06,32               60.42

08.Kültür ve Din Hizmetleri                     25.751.983,78           14.830.940,13              57.59

09.Eğitim  Hizmetleri                                 2.804.878,31             2.466.810,26              87.95

10.Sos. Güven. Bulunmayanlar

      Sağlanan Hizmetler                            11.137.372.77            9.753.610,44               87.58----

 

TOPLAM:                                            320.000.000,00            258.628.970,20             80.82     

 

Tablo sonuçlarına bakıldığında giderlerin bütçeye oranı %80.82 iken Ekonomik İşler ve Hizmetler bölümünde bu oran %39.24 gibi çok düşük seviyededir. Bu da belediye yönetiminin genel idare için ekonomiden ne anladığının göstergesidir. Uygulama sonucu da her yıl olduğu gibi yine zararla sonuçlanmıştır.

 

      B.3. 2015 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU:

    Ekonomik Birinci Düzey                        2015 Bütçe            2015 Gerç.          Oranı

   01.Personel Giderler                                 51.980.742,25        55.357.808,16        106.50

   02 S.Güvenlik Kurumlarına devlet

     Primi Giderleri                                         8.449.489,88          6.130.856,10          72.56

   03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri          122.405.468,55      129.129.001,56        105.49

   04.Faiz Giderleri                                        2.800.000,00          4.614.892.12        164.82

   05.Cari Transferler                                   13.064.299.32         11.782.185,65         90.19

   06.Sermaye Giderleri                             102.300.000,00         45.547.131,88         44.52

   07.Sermaye Transferleri                             3.000.000,00           6.067.094,73       202.24

   08.Borç Verme                                                         0,00                       0,00              0

   09.Yedek Ödenekler                                 16.000.000,00                       0,00              0

      TOPLAM:                                           320.000.000,00        258.628.970,20         80.82

     TOPLAM:                                            320.000.000,00        258.628.970,20         80.82

 

 

Bu tablonun incelenmesinde Faiz Giderleri % 165 artışla gerçekleştiği görülmektedir.

 

Belediyenin bankalara olan borcu sürekli arttığından faiz giderleri de maalesef katlanmaktadır. 2015 yılında Kartal Belediye bütçesinin 4.600.000 TL si faiz giderlerine gitmiştir. Kartal halkının 4.600.000 TL si maalesef sizin kötü yönetiminizden dolayı boşa gitmiştir. Bu parayla birçok sosyal yardım yapılabilirdi.


 Sermaye Giderlerinin yani yatırım programının gerçekleşmesi % 44.52,  Sermaye Transferlerinin gerçekleşme oranı ise % 202 olduğu görülmektedir.


Aynı tablo giderlerinden Cari Transferlere bakıldığında 320.000.000._TL  lik bütçe içinde kesinleşen gider 11.782.185,65 TL dir, bununda bütçeye oranı % 3.6 olduğu görülecektir ki bu oran 2008 yılında  % 10.7 idi, siz 2009 da devir aldıktan sonra devamlı düşe düşe % 3.6 ya kadar inmiştir.


İşte bu rakamlar kimin daha halktan yana, fakir ve muhtaçtan yana, haktan ve hukuktan yana olduğunun göstergesidir.


Faaliyet raporunda Sosyal yardım işleri müdürlüğü ile ilgili 300 muhtaç öğrenciye kırtasiye ve eğitim malzemeleri yardımı öngörülüyor, fakat 125 öğrenciye bu yardım yapılabiliyor. 175 öğrenciye yardım verilemiyor. Gerekçe ne biliyor musunuz; kaynak yetersizliği bu öğrencilere bulunamayan kaynak nerelere bulunuyor ;

 

- Başkanlık makamının yemek içmek ve konaklama için           2.321.762 TL 
       
-Yıllık Cumhuriyet gazetesine                                                        149.631 TL

- Kimsenin oturmadığı kent konseyi binasına tamir olarak             58.410 TL

- Uluslararası  taş ve heykel sempozyumu için                              501.655 TL

- Gümrükçüler günü için                                                            55.400 TL

- Funda arar  konseri  için:                                                             100.000 TL

          - Kabotaj Bayramı için                                                                     21.600 TL

bulunuyor. Sizlerin ve Kartal halkının taktirine bırakıyorum değerli meclis üyeleri.

 

   C.YATIRIM PROGRAMINA YÖNELİK TESPİTLER:

 

Yatırımlar yönünden Kesin hesabın incelenmesine bakacak olursak;

Kartal Belediyesi 2015 Yatırım Bütçesinin Gider yerlerine göre kullanım ve dağılım durumu şöyledir.

    Gider Yeri                   Bütçe                        Yılı ödeneği                 Kesin gider           İptal edilen ödenek

1-Bilgi işlem Md         5.700.000                  5.220.000               1.553.044.70              3.666.955.30

2-Strateji   Md                ---                              320.000                  299.149.77                   20.850.23

3-Dest.Hiz Md               620.000                     265.000                  188.127.50                    76.872.50

4-Emlak İs Md          10.000.000                 24.500.000             21.893.793.89              2.606.206.11

5-Fen İş Md               47.300.000                 33.302.800             21.004.261.15           12.298.538.85

6- İmar Şeh Md         27.830.000                   12.853.84                 -------------                    12.853.84

7-Park Bah. Md           9.050.000                     9.050.000                492.238.11              8.557.761.89

8-Plan ve Pro Md            600.000                       600.000                       59.000                      541.000

9-Veteriner Md                200.000                       200.000                   _______                       200.000

10-Saglık iş Md           1.000.000                     1.000.000                  57.516.76                 942.483.24

 

TOPLAM :               102.300.000               74.470.653.84          45.547.131.88          28.923.521.96

 

            Tabloya göre onaylı bütçe olan 102.300.000 TL lik  yatırım ödeneğinin 27.829.346.16 TL si aktarılmış,28.923.521.96 TL iptal edilmiş olup toplamda 56.752.868.12 TL ödenek kullanılmamıştır. Yani planlı projeli yatırım ödeneği uygulamasında bile %55 sapma olmuştur. Yatırım bütçesinin gerçekleşme oranı % 45 de kalmıştır. Biliyorsunuz ki yatırım ödeneği  öneminden dolayı Yatırım Programı olarak ayrı onaylanmakta, bilahare Bütçe içinde onay, Performans programında maliyet detayına kadar izah edilerek onaylanmaktadır. Üç kez onaydan geçen ödenekte %55 sapma oluyorsa biraz düşünmek lazım. Yatırımların fiziki değerleri ve niteliği bakımından da yatırım özelliği taşımadığı Kartala kalıcı bir şey vermediği de gerçektir. Hiçbir zaman yatırım bütçesinden doğrudan yatırım dışı aktarma yapmak mümkün ve doğu değildir bu bir hatadır maalesef Kartal Belediye bütçesinde bu yapılmıştır.

 

D. GELİR BÜTÇESİ UYGULAMA SONUÇLARI:   

2015 yılı Gelir Bütçesi uygulama sonuçları Ekonomik Sınıflandırmaya göre hazırlanan tablo aşağıda gösterilmiştir.                                     

                                      

____________________________________________________________________

      AÇIKLAMALAR             2015 Bütçe ödeneği           2015 Net Geliri          Oranı  

1.                  Vergi Gelirleri                    136.405.002,00              82.029.873,46            60.14

2.                  Teşebbüs ve Mülkiye           25.230.003,00              20.690.971,12                 82

3.                  Alınan Bağış Yar.Özel                            20                            319,8     

4.                  Diğer Gelirler                      96.150.005,00               88.144.430,90            91.67

5.                  Sermaye Gelirleri                62.614.970,00               27.118.441,68            43.31

9.         Red ve İadeler (-)                    -400.000,00                          0                        -

   TOPLAM                                   320.000.000,00              217.984.037,86              68 

 

       Yukardaki tablonun incelenmesi sonucunda  Bütçe Uygulama Talimatı ve Bütçe Disiplinine uyulmadığı burada da görülmüştür. Çünkü diğer gelirlerdeki kişi ve kurumlardan alınan paylar %92 oranında gerçekleşmiştir. Buda merkezi Bütçeden alınan pay hariç Kartalın Bütçesinin gerçekleşme oranının %58 olduğunu göstermektedir.

     
Çünkü Merkezi Bütçeden alınan pay Bütçeden çıkarıldığın da görülmektedir ki;

      320.000.000  -96.150.00 =223.850.000

      217.984.037,86 -88.144.430,90 =129.839.606,90                                                         

     129.839.606,90:223.850.000=%58 Gelir Bütçesi Gerçekleşme oranıdır.


        Gelir Tahmini ve Faaliyet sonuçlarındaki mali veriler göstermektedir ki, Kartal Belediye Yönetimi Belediyeyi iyi idare edememektedir. Dolayısıyla da uygulama sonucunda ;


      2009 Yılında görevi devraldığı günden beri Kartal Belediyesi klasiği olarak faaliyet yılını;258.628.970,20 -217.984.037,86=40.644.932,40 TL Gider fazlası zarar ile kapatmıştır.

     
Bu bilinçsiz ve hesapsız işlemler olduğu gibi halka, özellikle sosyal yardımlardan istifade eden insanlarımıza yansımaktadır.2008 yılı kesin hesabında sosyal yardımlar için ayrılan tutar, kesin gider, bütçesini %10.7 sine tekabül ederken 2015 faaliyet yılı sonunda düzenlenen kesin hesaba göre bu oran %3.6 ya düşmüştür. Sosyal Belediyecilik ilkesiyle yola çıkan bir Belediye yönetiminin bu durumunu halkımızın taktirine bırakıyoruz.

 

 E- 2015 YILI BİLANÇOSU İNCELENDİGİNDE:

       

Bilançodaki borç ve mali yüke bakıldığında Kartal Belediyesinin adım adım iflasın eşine doğru gittiği ve günbegün tükendiği açık bir şekilde görülmektedir.

 

     Dönen Varlıkların Kısa Vadeli yabancı kaynaklara 2014 yılına göre oranı 1.27 den 1.16 ya düşmesi nedenleri dikkatle takip edilmelidir. Arada ki 23milyonluk fark bile başlıca etken olabilir Aktif de Diğer Dönen Varlıklarda gözüken ve tamamen pasif durumdaki 95.143.662.07 TL’lik KDV dikkate alındığın da likitide yönünden büyük bir sorun olduğu açıktır.

 

   Kartal Belediyesinin,

   Kısa vadeli Borçlar :                 144.536.014,54

   Uzun Vadeli Borçlar:                  38.672.554,56

   TOPLAM BORÇ:                     183.208.569,10

 

 Likidi de yönünden ise bu yük ;   

    Asıl Borç:                                       183.208.569,10

    Tahsili mümkün olmayan KDV       95.143.662,07

    Toplam Mali yük                            278.352.231,17 TL dir ki geliri 217.984.037,86 TL olan bir belediye için devamı zor bir yüktür.

 

         Değerli Meclis Üyeleri bir yıl önce biz Kartal Belediyesinin toplam borcunun yaklaşık 250 milyon TL olduğunu söylediğimiz de Belediye Başkanı Sn Altınok Öz bizim o kadar borcumuz yok bizim yaklaşık 130 milyon TL borcumuz var onu da ödüyoruz demişti. Bu söyleminde meclis üyeleri de tekrarlamıştı. Bugün borç 183 milyon TL hani borçları ödüyordunuz, borçlar azalacaktı. Bırakın azalmayı borçlar sürekli yükselmekte.

        

        YILI                        BÜTÇE  ÖDENEĞİ                           FİİLİ  HARCAMASI

 

        2009                           118.100.000  TL                                   98.902.449.05  TL

       

        2010                           145.200.000.  !!                                  137.685.190.11

 

        2011                           141.250.000.                                       140.744.582..07

 

        2012                           198.200.000                                        169.064.383.77

 

       2013                            232.738.000                                       199.243.588.30

 

       2014                            295.830.000                                       196.985.595.05

 

       2015                            320.000.000.                                       258.628.970.20

   

       TOPLAM:                1.451.318.000.                                   1.201.254.758.55

 

         Değerli meclis üyeleri 2009 – 2015 döneminde yani 7 yılda Altınok Öz Başkanlığındaki Kartal Belediye yönetiminin kullandığı; toplam bütçede yaptığı harcama 1.201.000.000 (Bir milyar iki yüz bir milyon) TL dir. Bu kadar büyük harcamanın karşılığında Kartal da bir yatırım görüyor musunuz, bir eser var mı? Yedi yılda yapabildiğiniz otoparktan dönme bir hizmet binası.

 Cevizli ve Uğur mumcu Kent Meydanları için toplam 48 milyonluk yatırım öngörülüyor o da 3 yıla yayılmış durumda. Bu yatırımların da 3 yılda bitmesi mümkün görünmüyor. Cevizli Kent Meydanının % 17 sinin bittiğini söylüyorsunuz görünen günde iki üç kamyon girip çıkıyor başka bir çalışma yok.

Kartalın kaynakları heba ediliyor. Kartal belediyesi adım adım iflasın eşiğine doğru gidiyor. Bunun en büyük göstergelerinden biri de henüz 2015 yılının kesin hesapları çıkmadan alelacele mart ayında meclise getirilen 23 milyon liralık borçlanmadır. Maalesef finans sıkıntısı hat safhadadır. Belediye borçların çeviremeyecek hale gelmiştir.

         Sonuç olarak 2015 yılı Kesin Hesap göstermiştir ki; Bu uygulama yılında da,5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrolü Kanunun ilgili hükümlerine, Bütçe uygulama talimatları ve Bütçe disiplinine uyulmadığını, kalıcı yatırımlar yapılmayıp israfa yönelindiğini, belediye kaynaklarının verimlilik esasına göre kullanılmadığı ve Kartal Halkına aşırı mali yük getirdiği görüldüğünden kabulü tarafımızca uygun bulunmamıştır. Yüce Meclisin bilgi ve taktirlerine arz ederim." diyerek konuşmasını sonlandırdı.                                                                                                                                                                      

            

KESİN HESAP RAPORU

 

Sn Divan, Sn Meclis üyeleri, Yerel Basınımızın Değerli Temsilcileri ve Kıymetli Kartallılar; hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Değerli Meclis Üyeleri bugün önemli bir konu olan 2015 Kesin Hesap Raporlarını görüşeceğiz.

 

   A-GENEL İLKELER BAZINDAKİ TENKİTLERİMİZ

 

         Bütçenin sonuçlarını gösteren Kesin hesabın incelenmesinde de uygulama talimatlarına maalesef uyulmadığı görülmektedir.

 

         Bütçenin gider yerleri ile uygulama sonucunda ki gider yerlerinin bütçe ile uyuşmadığı, bazı Müdürlüklerin hiç harcama yapmadığı, bazılarında  ödeneğin çok altında bazı müdürlüklerde de ödeneğin çok üstünde orantısız harcama yaptığı, Bütçe talimat ve disiplinine uyulmadığını göstermiştir.

 

   B-GİDERLERE YÖNELİK TESBİTLER

 

   B.1) GİDER YERLERİ itibariyle incelediğimizde; Bazı Müdürlüklerden, ödeneği hiç kullanılmayan veya bütçe ile verilen yetkiyle bağdaşmayan oranlarda kullandırıldığı görülmüştür.

 

Gider yerleri itibariyle bütçe- kesin gider kıyaslama tablosu

 

                                                                  B.Ödenegi                                                   Harcamalar

                                                                 ----------------                                               ----------------

 

    1-Özel Kalem Md.gü                   6.847.872.65                                               6.807.348.23

   2- Sivil Savunma Uzmanlığı           605.097.52                                                   524.609.52

   3- İnsan Kay.ve Eğitim                 2.886.345.87                                               3.290.357.54

   4-Saglık İşleri                               5.167.627.63                                               3.137.371.28

   5-Bilgi İşlem Md                          8.073.082.38                                               4.207.708.80

   6-Teftiş Kurulu Md                         301.620.35                                                   640.615.98

   7-İç Denetim Md                             267.382.40                                                   284.372.09

   8-Strateji Geliştirme Md                 746.083.97                                                   722.959.20

   9-Hukuk İşleri Md                       2.768.789.06                                                   901.002.65

  10-Basın Yayın Halk iş Md          3.040.489.09                                                 2.253.220.10

  11- Çevre Koruma Konut                571.798.79                                                    600.601.41

  12-Destek Hizmetleri Md           54.025.056.93                                               71.964.526.54

  13-Emlak İstimlak Md                15.966.165.92                                               25.612.436.10

  14- Fen işleri Md                         59.769.551.31                                              33.491.471.96

  15-İmar ve Şehircilik Md            30.182.444.15                                                 1.801.501.30

  16-Kreş Md gü                               2.804.878.31                                                2.466.810.26

  17-Kültür ve sosyal işl Md             5.546.308.02                                               7.644.309.83

  18-Mal ve Hiz Md.gü                   27.271.656.64                                             15.984.638.22

  19-Park ve Bahçeler Md               20.205.675.76                                               7.186.630.30

  20-Plan Proje Md                            2.223.438.58                                              1.281.675.26

  21-Ruhsat ve Denetim Md                572.145.18                                                  485.917.22

  22-Sosyal Yard. İşl. Md.lüğü       11.056.485.22                                                9.315.776.48

  23-Temizlik İşleri Md.lüğü          43.950.639.80                                          45.720.306.36

  24-Deprem Dönüşüş ve Yapı

        Kontrol Müdürlüğü                  1.996.621.53                                               866.990.31

  25-Yazı İşleri Md.lüğü                   1.946.426.98                                            1.631.371.51

  26- Zabıta  Müdürlüğü                   9.072.265.43                                            8.042.243.19

  27-Veteriner İşleri Md.lüğü            1.554.810.42                                               924.715.04

  28- Etüt ve Proje Md.lüğü                 408.042.21                                               399.649.35

  29- Huzurevi Müdürlüğü                    80.887.55                                                437.833.96

  30- İşletme ve İştirakler Md.lüğü       90.310.35                                                --------

                   

               TOPLAM:                               320.000.000.-                                                258.628.970.2

 

         Bu tabloda park bahçeler md günün 20 milyon olan ödeneğine karşı 7 milyon kullandığı 13 milyon TL lik ödeneğin iptal edildiği görülmüştür. Faaliyet Raporunda ‘’Kartala 48 yeni park bir yeni meydan kazandırarak 105 olan park sayısını 152 ye çıkardığınızı; 2009 yılında 146.583 m2 yeşil alan bulunurken 2015 yılında 265.112 m2 ye yükseltilmiştir.’’ Diyerek yanlış bilgi veriyorsunuz.

 

Oysa 2008 yılında Kartal da 120 adet  park mevcuttu. Bu parklar 157.000 m2 yeşil alan 15 .538 m2 kum alan, 96.000 m2 sert zeminden oluşan toplam 270.000 m2 alanı kaplamaktaydı. 2009 yılı Kartal Belediyesi Faaliyet Raporunda bu kayıtlıdır.

        

Tabloda da görüldüğü gibi görevi devraldığınızdan beri organizasyon değişikliği yaparak müdürlük sayısını 30a çıkardınız. Gerekçeleri sağlam olmadığı için yapısal ve yasal dengeyi bozdunuz ve bunun sonucu devamlı bütçe açığı ve her yıl olduğu gibi borçları artırmaya devam ettiniz.

        

İşte bu görev ve yetki ve sorumluluklardaki kaos sonucu 320.000.000.- TL lık bütçe ödeneğinden 258.628.970.20 TL si kullanılabilmiştir. 61.371.029.20 TL. ödenek iptal olmuştur.

 

 Yine 78.636.172.36 TL. lik ödenek bir yerden başka yerlere aktarılmak suretiyle 157.272.344.50 TL ödenek yer değiştirmiştir(aktarılmıştır). Buda gider toplamının %61 ine tekabül etmektedir. Sadece bu bile yapılan bu uygulamalarda;

                   -Ne Performans Programına

                   -Ne Yatırım Programına

                   -Ne Bütçe Hazırlama ve Uygulama talimatlarına

                   -Ne 5018 Sayılı kanun gereklerine uyulmadığını göstermektedir.

        

Bunun sonucu olarak faaliyet yılını da 40.644.932.34 TL (41 Trilyon) gider fazlası yani açıkla kapatmıştır.

         Yedi yıldır ilk defa Kartal Belediyesinin bütçesi bu kadar büyük oranda açık vermektedir.  

 

 

B.2. FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2015 YILI  GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU:

 

                Açıklama                                   2015 bütçe                2015 gerç.                 Oranı

01.Genel Kamu Hizmetleri                    108.837.261,85         109.174.038,02             100.31

02.Savunma Hizmetleri                                 605.097,52                524.609,52              86.70

03.Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz.            9.072.265,43             8.042.243,19              88.65

04.Ekonomik İşler ve Hizmetler              89.951.995,46           35.292.973,26              39.24

05.Çevre Koruma Hizmetleri                   44.522.438,59           46.320.908,04            104.04

06.İskan ve Toplum Refahı hiz.                20.594.268,24           28.160.751,02            136.74

07.Sağlık Hizmetleri                                   6.722.438,05              4.062.06,32               60.42

08.Kültür ve Din Hizmetleri                     25.751.983,78           14.830.940,13              57.59

09.Eğitim  Hizmetleri                                 2.804.878,31             2.466.810,26              87.95

10.Sos. Güven. Bulunmayanlar

      Sağlanan Hizmetler                            11.137.372.77            9.753.610,44               87.58----

 

TOPLAM:                                            320.000.000,00            258.628.970,20             80.82     

 

Tablo sonuçlarına bakıldığında giderlerin bütçeye oranı %80.82 iken Ekonomik İşler ve Hizmetler bölümünde bu oran %39.24 gibi çok düşük seviyededir. Bu da belediye yönetiminin genel idare için ekonomiden ne anladığının göstergesidir. Uygulama sonucu da her yıl olduğu gibi yine zararla sonuçlanmıştır.

 

      B.3. 2015 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU:

    Ekonomik Birinci Düzey                        2015 Bütçe            2015 Gerç.          Oranı

   01.Personel Giderler                                 51.980.742,25        55.357.808,16        106.50

   02 S.Güvenlik Kurumlarına devlet

     Primi Giderleri                                         8.449.489,88          6.130.856,10          72.56

   03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri          122.405.468,55      129.129.001,56        105.49

   04.Faiz Giderleri                                        2.800.000,00          4.614.892.12        164.82

   05.Cari Transferler                                   13.064.299.32         11.782.185,65         90.19

   06.Sermaye Giderleri                             102.300.000,00         45.547.131,88         44.52

   07.Sermaye Transferleri                             3.000.000,00           6.067.094,73       202.24

   08.Borç Verme                                                         0,00                       0,00              0

   09.Yedek Ödenekler                                 16.000.000,00                       0,00              0

      TOPLAM:                                           320.000.000,00        258.628.970,20         80.82

     TOPLAM:                                            320.000.000,00        258.628.970,20         80.82

 

 

Bu tablonun incelenmesinde Faiz Giderleri % 165 artışla gerçekleştiği görülmektedir.

 

Belediyenin bankalara olan borcu sürekli arttığından faiz giderleri de maalesef katlanmaktadır. 2015 yılında Kartal Belediye bütçesinin 4.600.000 TL si faiz giderlerine gitmiştir. Kartal halkının 4.600.000 TL si maalesef sizin kötü yönetiminizden dolayı boşa gitmiştir. Bu parayla birçok sosyal yardım yapılabilirdi.

 Sermaye Giderlerinin yani yatırım programının gerçekleşmesi % 44.52,  Sermaye Transferlerinin gerçekleşme oranı ise % 202 olduğu görülmektedir.

Aynı tablo giderlerinden Cari Transferlere bakıldığında 320.000.000._TL  lik bütçe içinde kesinleşen gider 11.782.185,65 TL dir, bununda bütçeye oranı % 3.6 olduğu görülecektir ki bu oran 2008 yılında  % 10.7 idi, siz 2009 da devir aldıktan sonra devamlı düşe düşe % 3.6 ya kadar inmiştir.

İşte bu rakamlar kimin daha halktan yana, fakir ve muhtaçtan yana, haktan ve hukuktan yana olduğunun göstergesidir.

Faaliyet raporunda Sosyal yardım işleri müdürlüğü ile ilgili 300 muhtaç öğrenciye kırtasiye ve eğitim malzemeleri yardımı öngörülüyor, fakat 125 öğrenciye bu yardım yapılabiliyor. 175 öğrenciye yardım verilemiyor. Gerekçe ne biliyor musunuz; kaynak yetersizliği bu öğrencilere bulunamayan kaynak nerelere bulunuyor ;

 

- Başkanlık makamının yemek içmek ve konaklama için           2.321.762 TL         -Yıllık Cumhuriyet gazetesine                                                        149.631 TL

- Kimsenin oturmadığı kent konseyi binasına tamir olarak             58.410 TL

- Uluslararası  taş ve heykel sempozyumu için                              501.655 TL

- Gümrükçüler günü için                                                            55.400 TL

- Funda arar  konseri  için:                                                             100.000 TL

          - Kabotaj Bayramı için                                                                     21.600 TL

bulunuyor. Sizlerin ve Kartal halkının taktirine bırakıyorum değerli meclis üyeleri.  

 

 

   C.YATIRIM PROGRAMINA YÖNELİK TESPİTLER:

 

Yatırımlar yönünden Kesin hesabın incelenmesine bakacak olursak;

Kartal Belediyesi 2015 Yatırım Bütçesinin Gider yerlerine göre kullanım ve dağılım durumu şöyledir.

    Gider Yeri                   Bütçe                        Yılı ödeneği                 Kesin gider           İptal edilen ödenek

1-Bilgi işlem Md         5.700.000                  5.220.000               1.553.044.70              3.666.955.30

2-Strateji   Md                ---                              320.000                  299.149.77                   20.850.23

3-Dest.Hiz Md               620.000                     265.000                  188.127.50                    76.872.50

4-Emlak İs Md          10.000.000                 24.500.000             21.893.793.89              2.606.206.11

5-Fen İş Md               47.300.000                 33.302.800             21.004.261.15           12.298.538.85

6- İmar Şeh Md         27.830.000                   12.853.84                 -------------                    12.853.84

7-Park Bah. Md           9.050.000                     9.050.000                492.238.11              8.557.761.89

8-Plan ve Pro Md            600.000                       600.000                       59.000                      541.000

9-Veteriner Md                200.000                       200.000                   _______                       200.000

10-Saglık iş Md           1.000.000                     1.000.000                  57.516.76                 942.483.24

 

TOPLAM :               102.300.000               74.470.653.84          45.547.131.88          28.923.521.96

 

            Tabloya göre onaylı bütçe olan 102.300.000 TL lik  yatırım ödeneğinin 27.829.346.16 TL si aktarılmış,28.923.521.96 TL iptal edilmiş olup toplamda 56.752.868.12 TL ödenek kullanılmamıştır. Yani planlı projeli yatırım ödeneği uygulamasında bile %55 sapma olmuştur. Yatırım bütçesinin gerçekleşme oranı % 45 de kalmıştır. Biliyorsunuz ki yatırım ödeneği  öneminden dolayı Yatırım Programı olarak ayrı onaylanmakta, bilahare Bütçe içinde onay, Performans programında maliyet detayına kadar izah edilerek onaylanmaktadır. Üç kez onaydan geçen ödenekte %55 sapma oluyorsa biraz düşünmek lazım. Yatırımların fiziki değerleri ve niteliği bakımından da yatırım özelliği taşımadığı Kartala kalıcı bir şey vermediği de gerçektir. Hiçbir zaman yatırım bütçesinden doğrudan yatırım dışı aktarma yapmak mümkün ve doğu değildir bu bir hatadır maalesef Kartal Belediye bütçesinde bu yapılmıştır. 

 

 

D. GELİR BÜTÇESİ UYGULAMA SONUÇLARI:   

2015 yılı Gelir Bütçesi uygulama sonuçları Ekonomik Sınıflandırmaya göre hazırlanan tablo aşağıda gösterilmiştir.                                                                           

____________________________________________________________________

      AÇIKLAMALAR             2015 Bütçe ödeneği           2015 Net Geliri          Oranı  

1.                  Vergi Gelirleri                    136.405.002,00              82.029.873,46            60.14

2.                  Teşebbüs ve Mülkiye           25.230.003,00              20.690.971,12                 82

3.                  Alınan Bağış Yar.Özel                            20                            319,8     

4.                  Diğer Gelirler                      96.150.005,00               88.144.430,90            91.67

5.                  Sermaye Gelirleri                62.614.970,00               27.118.441,68            43.31

9.         Red ve İadeler (-)                    -400.000,00                          0                        -

   TOPLAM                                   320.000.000,00              217.984.037,86              68 

 

       Yukardaki tablonun incelenmesi sonucunda  Bütçe Uygulama Talimatı ve Bütçe Disiplinine uyulmadığı burada da görülmüştür. Çünkü diğer gelirlerdeki kişi ve kurumlardan alınan paylar %92 oranında gerçekleşmiştir. Buda merkezi Bütçeden alınan pay hariç Kartalın Bütçesinin gerçekleşme oranının %58 olduğunu göstermektedir.

      Çünkü Merkezi Bütçeden alınan pay Bütçeden çıkarıldığın da görülmektedir ki;

      320.000.000  -96.150.00 =223.850.000

      217.984.037,86 -88.144.430,90 =129.839.606,90                                                         

     129.839.606,90:223.850.000=%58 Gelir Bütçesi Gerçekleşme oranıdır.

        Gelir Tahmini ve Faaliyet sonuçlarındaki mali veriler göstermektedir ki, Kartal Belediye Yönetimi Belediyeyi iyi idare edememektedir. Dolayısıyla da uygulama sonucunda ;

      2009 Yılında görevi devraldığı günden beri Kartal Belediyesi klasiği olarak faaliyet yılını;258.628.970,20 -217.984.037,86=40.644.932,40 TL Gider fazlası zarar ile kapatmıştır.

      Bu bilinçsiz ve hesapsız işlemler olduğu gibi halka, özellikle sosyal yardımlardan istifade eden insanlarımıza yansımaktadır.2008 yılı kesin hesabında sosyal yardımlar için ayrılan tutar, kesin gider, bütçesini %10.7 sine tekabül ederken 2015 faaliyet yılı sonunda düzenlenen kesin hesaba göre bu oran %3.6 ya düşmüştür. Sosyal Belediyecilik ilkesiyle yola çıkan bir Belediye yönetiminin bu durumunu halkımızın taktirine bırakıyoruz.

 

 

E- 2015 YILI BİLANÇOSU İNCELENDİGİNDE:

       

Bilançodaki borç ve mali yüke bakıldığında Kartal Belediyesinin adım adım iflasın eşine doğru gittiği ve günbegün tükendiği açık bir şekilde görülmektedir.

 

     Dönen Varlıkların Kısa Vadeli yabancı kaynaklara 2014 yılına göre oranı 1.27 den 1.16 ya düşmesi nedenleri dikkatle takip edilmelidir. Arada ki 23milyonluk fark bile başlıca etken olabilir Aktif de Diğer Dönen Varlıklarda gözüken ve tamamen pasif durumdaki 95.143.662.07 TL’lik KDV dikkate alındığın da likitide yönünden büyük bir sorun olduğu açıktır.

 

   Kartal Belediyesinin,

   Kısa vadeli Borçlar :                 144.536.014,54

   Uzun Vadeli Borçlar:                  38.672.554,56

   TOPLAM BORÇ:                     183.208.569,10

 

 Likidi de yönünden ise bu yük ;   

    Asıl Borç:                                       183.208.569,10

    Tahsili mümkün olmayan KDV       95.143.662,07

    Toplam Mali yük                            278.352.231,17 TL dir ki geliri 217.984.037,86 TL olan bir belediye için devamı zor bir yüktür.

 

         Değerli Meclis Üyeleri bir yıl önce biz Kartal Belediyesinin toplam borcunun yaklaşık 250 milyon TL olduğunu söylediğimiz de Belediye Başkanı Sn Altınok Öz bizim o kadar borcumuz yok bizim yaklaşık 130 milyon TL borcumuz var onu da ödüyoruz demişti. Bu söyleminde meclis üyeleri de tekrarlamıştı. Bugün borç 183 milyon TL hani borçları ödüyordunuz, borçlar azalacaktı. Bırakın azalmayı borçlar sürekli yükselmekte.   

      

        YILI                        BÜTÇE  ÖDENEĞİ                           FİİLİ  HARCAMASI

 

        2009                           118.100.000  TL                                   98.902.449.05  TL

       

        2010                           145.200.000.  !!                                  137.685.190.11

 

        2011                           141.250.000.                                       140.744.582..07

 

        2012                           198.200.000                                        169.064.383.77

 

       2013                            232.738.000                                       199.243.588.30

 

       2014                            295.830.000                                       196.985.595.05

 

       2015                            320.000.000.                                       258.628.970.20

   

       TOPLAM:                1.451.318.000.                                   1.201.254.758.55

 

         Değerli meclis üyeleri 2009 – 2015 döneminde yani 7 yılda Altınok Öz Başkanlığındaki Kartal Belediye yönetiminin kullandığı; toplam bütçede yaptığı harcama 1.201.000.000 (Bir milyar iki yüz bir milyon) TL dir. Bu kadar büyük harcamanın karşılığında Kartal da bir yatırım görüyor musunuz, bir eser var mı? Yedi yılda yapabildiğiniz otoparktan dönme bir hizmet binası.

 Cevizli ve Uğur mumcu Kent Meydanları için toplam 48 milyonluk yatırım öngörülüyor o da 3 yıla yayılmış durumda. Bu yatırımların da 3 yılda bitmesi mümkün görünmüyor. Cevizli Kent Meydanının % 17 sinin bittiğini söylüyorsunuz görünen günde iki üç kamyon girip çıkıyor başka bir çalışma yok.

Kartalın kaynakları heba ediliyor. Kartal belediyesi adım adım iflasın eşiğine doğru gidiyor. Bunun en büyük göstergelerinden biri de henüz 2015 yılının kesin hesapları çıkmadan alelacele mart ayında meclise getirilen 23 milyon liralık borçlanmadır. Maalesef finans sıkıntısı hat safhadadır. Belediye borçların çeviremeyecek hale gelmiştir.

         Sonuç olarak 2015 yılı Kesin Hesap göstermiştir ki; Bu uygulama yılında da,5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrolü Kanunun ilgili hükümlerine, Bütçe uygulama talimatları ve Bütçe disiplinine uyulmadığını, kalıcı yatırımlar yapılmayıp israfa yönelindiğini, belediye kaynaklarının verimlilik esasına göre kullanılmadığı ve Kartal Halkına aşırı mali yük getirdiği görüldüğünden kabulü tarafımızca uygun bulunmamıştır. Yüce Meclisin bilgi ve taktirlerine arz ederim." diyerek konuşmasını sonlandırdı.                                                                                                                                                                       

 

              
Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2016, 10:57

Aytekin Yaşar

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ahmet Celik
Ahmet Celik - 5 yıl Önce

Taş heykele 500 BinTL ...Funda Arar konserine 100 BinTL. ... 7 senedeki icraat bu mu ? :) :)

ALİ
ALİ - 5 yıl Önce

sayın chp meclis üyeleri bu paralar nereye gitti bu bir akp meclis üyesi bunları hesaplıyorda siz ne cevap vereceksiniz söyleyin bizim belediyede aynı akp gibi biyatlamımı yönetiliyor. Asker

turan
turan - 5 yıl Önce

süper

SIRADAKİ HABER

banner17