AND, "İddialar ve anılan raporlar, gerçeği yansıtmamaktadır!"

Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'ne etik gazetecilik gereği iddiaları sorduk, cevapladılar.

AND, "İddialar ve anılan raporlar, gerçeği yansıtmamaktadır!"

İDDİALAR : 

-

1 – TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 2.B.K.B. Temsilciliği'nin 31.03.2017 tarihli, 2017.03.36 sayılı raporu gazetemize gelmiştir. Rapor da ;  Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 4485 ada, 38, 164, 165, 183, 191, 193, 305 parsellerin Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına ilişkin plan değişikliği ile Dere Koruma Kuşağında kalan parsellerin bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere aykırı şekilde Dere Koruma Kuşağından çıkarıldığı ve %40 donatı alanı olmadan inşaat yapıldığı iddia edilmiştir.  

-

2 – Raporda; Bölgedeki donatı ihtiyacına olan gereksinimin karşılanmadığı, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe aykırıdır olduğu belirtilmiştir.  

-

3 – Önceki dönem Kartal Belediye Meclis üyesi İbrahim Doğan gazetemize yaptığı yazılı açıklamada rant çevreleri dereleri kaldırarak yapılaşmaya açtılar iddiasında bulunmuştur.  

-

4 – Yıldız Teknik Üniversitesi Döner Sermaye işletmesi Müdürlüğü'nce hazırlanan çok kapsamlı bilimsel teknik raporda; Gayrimenkulün dere yatağı içindeyken, dere yatağı dışına alındığı, zeminin yapılaşmaya uygun olmadığı, taşkın risklerinin olduğu, taşkın önlemli alanda olduğu ve can ve mal ehemmiyeti bakımından büyük tehlikeler arz ettiği ve insanların hayatının tehlikeye atıldığı önemle vurgulanmıştır. Bu raporda ki bilimsel iddialara cevaplarınızı açıklar mısınız?   

-

5 – Projenize İSKİ’nin nihai görüşü olmadan başladığınız iddia edilmiştir.  

-

6 – İSKİ'nin 14.06.2017 tarih ve E.20170293782 sayılı yazısında "Taşkın alanlı yapılaşma alanında kaldığı" Dolayısıyla plan tadilatının iptal edilmesi gerekirken devam edildiği iddia edilmiştir.  

-

7 – 14.04.2015 askı tarihli İstanbul ili, Kartal içesi, 139 pafta, 485 ada, 38, 164, 165, 183, 191, 193 ve 305 parsele ilişin 1/1000’lik plan tadilatına askı süresi içerisinde yapılan itirazın zımmen reddine dair işlem ve itiraza konu söz konusu plan tadilatının iptali için Danıştay 6. Daire Başkanlığı’na dava açıldığından, projenizde mülk alanların veya alacakların haberleri var mıdır? 

-

8 – Sizin projenize ait planda %40 donatı alanı olarak gözüken araziyi başkalarına sattığınız ve sizin arazinizle alakası olmayan N.Ü.'a ait 2.414.00 m2.lik 139 pafta, 4485 ada, 168 parselin sizin projenizde donatı alanı olarak planlarda gösterildiği iddia edilmiştir. Daha sonra N.Ü. ile davalık olduğunuz doğru mudur? 

Lütfen yukarıda ki sorularımızı cevaplayınız. Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim. 

--- 

AND GAYRİMENKUL'ÜN CEVABI;

Sayın Yetkili,

Projemiz ile ilgili olarak yazınızda atıf yapılan üçüncü kişilerin iddiaları ve anılan raporlar gerçeği yansıtmamakta olup, Projemiz; insan, çevre ve etik hassasiyetleri en üst seviyede dikkate alan, tüm yasal çerçevelere uygun, ilgili tüm resmi ve idari kurum ve kuruluşların onayları ve izinleri dahilinde hayata geçirilmiş ve bir çok ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş tarafından ödüllendirilmiş bir projedir.

Yazınızda bahsi geçen konu yargıya intikal etmiştir. Yazınıza konu tüm iddialar ve belgeler hakkında cevaplarımız, belgelerimiz ve savunmalarımız ilgili idari kurum ve kuruluşlar ile yargı makamlarına iletilmiştir. Haksız ticari kazanç elde etme gayesiyle açılmış davada, mahkeme tarafından ilgili kurumlardan müzekkereler celp edilmiş, Mahkeme marifetiyle bilirkişi raporu alınmış ve tüm bilgiler değerlendirilerek mahkemelerce kararlar da verilmiştir. Nitekim, dava ilk derece idare mahkemesi ve bölge idare mahkemesi düzeylerinde Şirketimiz lehimize sonuçlanmıştır ve onanması için üst mahkemenin kararı beklenmektedir.

Sorularınıza da cevap olabilmesi adına, İlk Derece Mahkemesi tarafından alınan bilirkişi raporu ile donatı alanı oluşturularak kamu yararı sağlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca dava konusu parsel alanı içinde zemin üzerinden geçen herhangi bir dere yatağı hattının bulunmadığı, burada eski bir dere yatağı verisi de bulunmadığından böyle bir dere koruma bandı varlığını ve varlık gerekçesini mümkün kılacak bir durum olmadığı kesinleşmiş mahkeme kararları ile tespit edildiği gibi bu husus İSKİ tarafından dosyaya giren cevap yazısı ile de tereddüde mahal vermeyecek şekilde açıkça ifade edilmiştir.

Yargıya intikal etmiş ve ilk derece mahkemesi, bölge idare mahkemesinde kararlarının verildiği, hukuki süreci devam eden bir konu ile ilgili haber yapılmasının, yargı makamlarını ve kamuoyunu yanlış yönlendirebileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak, konuyla ilgili hassasiyetinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

AND GAYRİMENKUL

Aytekin Yaşar

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17