Ahmet Karakış “Bir bakkal dükkanının bütçesi bile daha ciddi hazırlanır.“

Meclis üyesi Ahmet Karakış Kartal Belediyesi'nin hazırladığı bütçeyi rakkamlarla eleştirdi.

Ahmet Karakış “Bir bakkal dükkanının bütçesi bile daha ciddi hazırlanır.“


Kartal Belediye Meclisi 2017 bütçe görüşmeleri için 21 Ekim 2016 Cuma günü toplandı.


Mecliste konuşmak üzere söz alan Ak parti Kartal Belediye Meclis üyesi Ahmet Karakış "Sn Başkan, Sn Meclis üyeleri, Yerel Basınımızın Değerli Temsilcileri ve Kıymetli Kartallılar; hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.


Değerli meclis üyeleri, ilgili kanun ve talimatlar gereği bütçe ekim ayına kadar hazırlanıp meclise sunulur ve görüşülür. Bugün Kartal belediyesinin 2017 yılı bütçesini görüşeceğiz.A- GENEL İLKELER;1_Bütçe tekliflerinin 5018 sayılı kanunun öngördüğü ilke ve esaslar dikkate alınarak mali saydamlığa hesap verilebilirliğe katkı sağlayacak ve somut hizmet öncelikleri ortaya koyabilecek şekilde hazırlanır.

2- Bütçe önceki yıllar harcamaları dikkate alınarak hazırlanır.

3- Bütçe teklifleri hazırlanırken yılsonu tüketici fiyatları endeksindeki artış dikkate alınmalıdır. Kartal Belediyesinin bütçesi bu kriterlerin hiç birisine uymamaktadır.

     Oysa 2016 yılı bütçesi 344.000.000. TL ve yılsonu gerçekleşme tahmini ise 280.000.000.TL dir. 2017 yılı için hazırlanan bütçe 418.000.000.TL olduğuna göre artış oranı % 49 dur. Buda göstermektedir ki Kartal Belediyesinin bütçesi hazırlama ve uygulama talimatları ile vergi usul kanunu dışında hazırlanmıştır ve doğru bir bütçe değildir.

 

GİDERLERE YÖNELİK TESPİTLER;

Tabloları incelediğimizde;

1_ Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre hazırlanan 2017 yılı Bütçesinin dağılım tablosu şöyledir;

 

   KODU          AÇIKLAMA                    2016 Harcama Tahmini     2017 Bütçe Teklifi      %

 

01         Genel Kamu Hizmetleri            108.574.503                        193.770.056           % 78

               109.174.038  

02          Savunma Hizmetleri                       341.502                               623.436           % 82

 

03          Kamu Düzeni ve Güvenlik         9.708.689                            11.614.256          % 20

                35.292.973

04          Ekon İşler ve Hizmetleri            53.051.629                           73.648.760         % 39

 

 05        Çevre Koruma Hizmetleri          39.649.623                            53.011.415        % 34

 

     06         İskan ve Toplum Refahı Hiz      45.339.619                            29.815.886        % -52

 

07       Sağlık Hizmetleri                           4.823.150                            11.736.177         % 143

            4.062.086

08       Dinlenme Kültür ve Din Hiz        13.649.034                           25.718.749         % 88

            14.830.940

09     Eğitim Hizmetleri                            2.948.252                             3.416.563          % 16

 

10      Sosyal Güvenlik Hizmetleri            5.280.146                            14.644.702        % 177

                                                              ____________                      ___________       ____

                                                                 283.366.147                         418.000.000       % 48 


Yukardaki tablo incelendiğinde;

 

-01 Genel Kamu Hizmetleri 2015 fiili harcaması 109.174.039;       2016 Tahmini Gideri 108.574.503 TL iken 2017 yılı için % 78 lik artışla 193.770.056TL önerilmiştir.


-04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 2015 yılı kesin gideri 35.292.973 TL dir.      2016 yılı öngörülen 53.051.629 TL  2017  için % 39 artışla 73.648.760.tl teklif edilmekte.


-06 İskan ve Toplum Refahı Hiz 2016 yılı için 45.339.619 TL den 2017 için % 52 oranında azaltılarak 29.815.886 TL olarak tespit edilmiştir.


-08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 2015 yılında 14.830.940TL iken 2016 yılında da buna yakın 13.649.034 TL harcama yapılacağı varsayılırken 2017 yılı için 25.718.749 TL gider önerilmektedir.  Burada artış % 88 dir. Performans programına bakıldığında sadece 1.000.000 TL Manevi değer taşıyan yerlere ziyaret için (F2 1-5) ve Kar Amaç gütmeyen dernekleri için.     800.000TL Dini ve Manevi gider bulunmakta, kalan 23 milyon Tlsi tören, konser, gezme ve yeme içme için.


      Bu bölüm giderleri göstermektedir ki bu bütçe uygulama talimatı ve Rehberlerine göre      değil yasal dayanaktan ve mantık ölçü kriterlerinden yoksun hazırlanmıştır. Bir bölüme bakıyorsunuz % 88 artış var diğerine bakıyorsunuz % 52 azalış var. Bir bakkal dükkanının bütçesi bile daha ciddi hazırlanır.

 

2- Ekonomik sınıflandırmaya göre yılsonu harcamaları ile 2017 bütçe rakamları kıyaslanması şöyledir;

 

KODU          AÇIKLAMA             2016 Harcama Tahmini     2017 Bütçe  Teklifleri      %

 

01               Personel Giderleri            51.075.024                       53.160.185                  % 0,04

02               Sos Güv Kur Dev Pr          5.904.009                         7.945.560                  % 35

03               Mal ve Hizmet Gider       138.683.114                     193.686.793                 % 40

04               Faiz Giderleri                       7.366.622                         7.000.000                 % 0,95

05               Cari Transfer                         9.067.752                       16.607.008                 % 83

06               Sermaye Giderleri               66.624.972                       98.533.752                 % 48

07               Sermaye Transferi                 4.644.655                         6.000.000                 % 29

09               Yedek Ödenekler                 ____________                  35.066.701                 ___

                                                              ____________                  _________              ______ 

                                                              283.366.147                      418.000.000                      

 
Ekonomik Sınıflandırma Tablosuna göre dikkat çeken hususlar:


   03- Mal ve Hizmet Alımları içinde bina, araç ve Makine kira giderleri ile Taşeron giderleri ağırlıklı olduğu görülmekte


   04- Faiz gideri olarak 2017 yılı için 7.000.000. TL öngörülmekte 2016 yılı için 5.000.000 TL öngörülüyordu gerçekleşme tahmini 7.360.000 TL yani 2016 yılında Kartal Halkının 7.360.00 TL si faize gitmiştir. (Biz Kartal Belediyesinin borç batağında olduğunu söylediğimizde Belediye Başkanı Sn Altınok Öz ve meclis üyeleri bizim bu kadar borcumuz yok olan borçlarımızı da ödüyoruz demişlerdi. Baktığımızda rakamlar tersini söylüyor.) 2015 yılında 4.600.000 TL 2016 yılında 7.360.000 TL 2017 yılında 7.000.000 TL denmekte fakat en az 10.000.000 TL si faize gitmektedir.


05-Cari Transferlerdeki 8.400.000.TL lık gider asker ailelerine yardım ile yardıma muhtaç aile ve öğrencilere yapılacak nakti yardımı göstermektedir. Bunun bütçeye oranı ise %2 gibi çok düşük seviyedir. Geçen yıl bu oran %3,6 idi.Her yıl düşmeye devam ediyor. Oysa 2008 yılında Belediyeyi devraldığınızda sosyal yardımların bütçeye oranı %10,7 idi. Buda sizin sosyal demokratlığınızın sadece söylemlerden ibaret olduğunun en çarpıcı göstergesidir. Siz sözde sosyal demokratsınız.


   06- Sermaye Giderleri; bilindiği üzere haziran ayı  meclis toplantısına Yatırım Programı olarak gelmiş ve gerekli görüşmeler ve incelemeler sonunda kabul edilmiştir. Kabul edilen şekli ve miktar değerleri ile Bütçede yer aldığı görülmekle beraber Performans Programın da ilgili müdürlüklerin faaliyet tanımlarında yani gider yerleri bakımından uyumsuzluklar olduğu görülmektedir.


        Örneğin, Fen İşleri Müdürlüğünde onaylı yatırım bütçesinde hizmet binalarının  onarım ödemeği 3.500.000.TL iken performans programında Hizmet Binaları Onarım gideri 4.380.000.TL kaydedilerek adeta 880.000TL aktarma yapılmış ki böyle bir işlem Yatırım Programı ödenekleri için asla mümkün değildir. Sadece bu bile Performans Programının kabul edilmemesini gerektirir. Parmak çokluğu ile meclisten geçirdiniz fakat bu yasal değil. Performans Programının tadilen meclisten geçmesi gerekirdi 880.000 TL diğer giderlere atılabilir.


Yine Sağlık İşleri Müdürlüğünün Cari harcamaları Performans Programı ile Bütçe de ki değerlerin anlatım ve tanımları uyumsuz ve ayrıca yatırım niteliği taşımayan faaliyetler birbiriyle karışmış durumdadır.

 

C- GELİRLERLE İLGİLİ TESPİTLERİMİZ


          Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe uygulama sonuçları ve teklif bütçe rakamları aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

AÇIKLAMA            

2015 NET GELİRİ

 2016 BÜTÇE ÖDENEĞİ

2017 BÜTÇE TEKLİFİ

1-Vergi Gelirleri                                  

82.029.873

147,360,004

  174,605,004  

2-Teşebbüs ve mülkiyet

 gelirleri       

 20,690,971

26,25

37,750,004

3- Alınan bağış ve yardımlar  

319,8

20

20

4-Diğer gelirler               

  88,144,430

113,650,008

125,644,970

5- Sermaye gelirleri            

27,118,441

57,339,964

80.000.000

6-  Red ve iadeler

         _

                       _

                  _

Toplam:

217,984,037        

344,000,000  

 418,000,000

 

Tabloya baktığımızda ;


1-     Denk bütçe için vergi gelirleri ile sermaye gelirlerinin şişirildiği çok açık bir biçimde görülmektedir. 2015 gerçekleşmesine göre genelde tahmini gelir artışı 2016 yılı için %58 2017 için %92 olduğu tespit edilmiştir. Bu artış yasal sınırların çok çok üstünde olup, bu bütçe gelirler yönünden yasal değildir.


2-     Vergi geliri %113 lük bir artış öngörülmüştür. Bu yasal olmadığı gibi insaf ölçülerinde ve  insani de değildir.


3-     Sermaye gelirleri teklifinizde de görüldüğü gibi tamamı arsa satış tahminine dayandırılmıştır. 80.000.000 TL lik arsa satışı öngörülmüştür. 80 milyon liralık Kartal Belediyesine ait satılacak arsanın nerede olduğunu meclise açıklarsanız memnun oluruz. Geldiğinizden beri Belediyeye ait olan bütün arsaları sattınız.


Burada anlaşılan bir konu vergi gelirlerinizi iki katından fazlaya çıkartmak istiyorsunuz. Duyumlarımıza göre dönüşme talebi olan bina ve sitelerden cadde sokak bahanesiyle iki kat vergi ve cezalar alıyorsunuz. Bunca zamandır Kartal halkına büyük yükler getirdiğiniz yetmiyormuş gibi çeşitli bahanelerle cebri vergi artışları yapıyorsunuz.


        Sonuç olarak, insani değerlerden yoksun ve yasal dayanağı olmayan bütçe hazırlama talimatlarına uymayan bu bütçenin kabulü mümkün değildir.

 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim." Diyerek konuşmasını sonlandırdı.

 
Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2016, 02:29

Aytekin Yaşar

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17